Stadgar

STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR
SJUKSKÖTERSKOR INOM TRAUMA.

Antagna vid årsmötet 1997.

Ändringar gjorda 1998, 2001, 2003, 2004

ÄNDAMÅL

§ 1

Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma är multidisciplinär och en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor, som är verksamma inom samma område, specialitet eller har gemensam yrkestillhörighet, eller har samma yrkesfunktion.

Riksföreningen skall vara riksomfattande.

Riksföreningen har att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intresse genom

 • att öka samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar med traumapatienter i hela vårdkedjan från prehospital sjukvård till rehabiliteringsvård.
 • att främja forskning, utveckling och utbildning för att höja kompetensen inom traumavård på grund- och specialistutbildningsnivå.
 • att starta och främja samarbetet nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper inom traumavård och traumatologi.
 • att främja samarbete mellan riksföreningarna.

VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 2

Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av sjuksköterskor som arbetar med traumapatienter i hela vårdkedjan, från prehospital sjukvård till rehabiliteringsvård.

ORGANISATION

§ 3

Riksföreningen utövar sin organisation genom

 • årsmöte
 • styrelsen

RÄTT TILL MEDLEMSKAP

§ 4

Medlem av riksföreningen kan den bli som antingen är sjuksköterskestuderande eller legitimerad sjuksköterska med intresse inom traumavård. Medlem kan tillhöra mer än en riksförening.

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

§ 5

Ansökan om medlemskap lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

MEDLEMSAVGIFT

§ 6

Medlemsavgiften fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas in före den 30/6. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur riksföreningen av styrelsen.

ÅRSMÖTEN OCH ÖVRIGA MÖTEN

§ 7

Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas årligen på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

 § 8

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.

§ 9

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

 1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna.
 2. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 4. Val av rösträknare.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Verksamhets- och revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
 9. Motioner.
 10. Medlemsavgiftens storlek.
 11. Val av riksföreningens ordförande och övriga ledamöter.
 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter, och beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion.
 13. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötets val.
 14. Delegering till styrelsen att – styrelsen själv, revisorerna och valberedningen undantagna – utse ersättare för dem som har valts av årsmöte men som under mandattiden har lämnat sin post.
 15. Stadgar.
 16. Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning.

MOTIONER

§ 10

Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen till handa senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motioner för årsmötet.

BESLUT

§ 11

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen delta. Röstning sker öppet, men vid val slutet, om någon begär det. Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet.

STYRELSEN

§ 12

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. Av de fem ordinarie ledamöterna väljs ordförande, kassör och en övrig ledamot på två (2) år, övriga på ett (1) år. Två suppleanter väljs på ett (1) år vardera. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

STYRELSENS UPPGIFTER

§ 13

Det åligger styrelsen att

 1. verka i enlighet med riksföreningens syfte.
 2. förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten.
 3. svara för riksföreningens ekonomi.
 4. utse arbetsutskott.

FIRMATECKNING

§ 14

Styrelsen utser de personer som skall teckna firma för Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma.

REVISION

§ 15

Mom 1. På årsmötet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om revisorer kan anlita auktoriserad revisor.

Mom 2. Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttagas att fattade beslut inte strider mot riksföreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna skall iakttaga god revisionsed.

Mom 3. Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 dec. och skall senast den 1 mars överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskapen och lämnar in revisionsberättelse senast den 1 april.

Mom 4. Revisorerna har rätt med yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.

STADGAR

§ 16

Riksföreningen har att följa fastställda stadgar. Ändringar i stadgarna föreslås av styrelsen för riksföreningen. Riksföreningens stadgar beslutas av årsmötet av 2/3 majoritet.

UPPLÖSNING

§ 17

Beslut om upplösning av riksföreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.