Bakgrund/Syfte

Bakgrund

Traumatiska skador är den största dödsorsaken hos människor under 45 år. Trauma är därför ett stort internationellt och nationellt problem. För att uppnå ett optimalt omhändertagande av traumapatienten krävs en organisation som ger varje medlem i traumateamet möjlighet att använda sig av ett systematiskt och standardiserat tillvägagångssätt i vården av den skadade – inom hela vårdkedjan.

Sjuksköterskor är viktiga medlemmar i traumateamet. Dödsfall, handikapp och funktionsnedsättning hos traumapatienter kan minskas påtagligt genom att sjuksköterskor utbildade i ett professionellt och kompetent omhändertagande av traumapatienten, finns tillgängliga. Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma liksom Emergency Nurses Association (ENA) i USA har bl a som uppgift att främja utbildning i traumasjukvård för sjuksköterskor.

TNCC-kurser delges idag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Norge och Italien. Flera länder har visat intresse att initiera kursen däribland Kina, Israel och Sydafrika.

Syfte

Syftet med TNCC är att ge grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

Målsättning

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma har som målsättning att varje traumapatient i Sverige och Norge, oavsett tid på dygnet eller tid på året, ska omhändertas av traumautbildade sjuksköterskor.

Overvakning-och-dropp