Viktig information om kursverksamheten med anledning av Covid 19

RST har som huvudsaklig uppgift att sprida kunskap i omhändertagande av traumapatienter och svårt sjuka barn. Varje år håller vi därför kurser runt hela landet i syfte att höja och vidmakthålla kompetensen. Denna vårtermin har vi som vanligt inplanerat ett stort antal kurser och några är redan genomförda.

Men nu har landet ställts inför en världsomfattande pandemi med allvarliga konsekvenser för såväl individ som samhälle där det är svårt att förutse konsekvenserna på såväl kort som lång sikt. Många sjukhus och regioner har redan ställt in all utbildningsverksamhet och RST har efter noga överväganden fattat beslutet att inte genomföra fler kurser denna vårtermin.

Inom RST anser vi det är viktigt att följa rekommendationer och – idag bäst kända – fakta kring utvecklingen. Vi vill således eliminera risken för spridning genom att inte låta våra instruktörer resa runt i landet till olika sjukhus. Eftersom sjukvården befinner sig i ett konstant kritiskt läge bedömer vi att sjukhuspersonal (såväl tänkta kursdeltagare som instruktörer) just nu behövs i den kliniska verksamheten.

Vi håller oss uppdaterade och har givetvis som målsättning att snarast möjligt ta upp kursverksamheten igen och noggrant följa nationella riktlinjer i samband med Corona-pandemin.