RST medverkar i projektet SÄKER TRAUMAVÅRD

Säker Traumavård är ett nationellt projekt för en säkrare svensk traumasjukvård.

Under hösten 2014 startade Säker Traumavård med syfte att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård. Hela 17 professionella organisationer och 3 nationella kvalitetsregister deltar i projektet.

I efterförloppet till terrorattentaten i Oslo sommaren 2011 har flera aktiviteter påbörjats för att säkerställa att om detta skulle ske i Sverige, skulle det medicinska omhändertagandet blir lika bra som det blev i Oslo? Regeringen gav 2013 Socialstyrelsen ett uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumasjukvård. I uppdraget ingår att bland annat ”stödja landstingens arbete med att upprätta planer för traumasjukvården och en beredskap för att kunna omhänderta ett större antal svårt skadade vid en allvarlig händelse i Sverige” [ref]. Dessutom har under flera år på regionalt initiativ revisioner av traumaverksamheten skett i södra respektive sydöstra sjukvårdsregionerna, något som flera har önskat kunnat ske på nationell bas.

Som en konsekvens över den omfattande omstruktureringen av svensk sjukvård är idag inte alla sjukhus fullt rustade att ta hand om traumapatienter. Det finns inte heller acceptans överallt för att alla sjukhus ska ta hand om alla typer av patienter. Denna utveckling ställer betydligt större krav på sammanhållna vårdkedjor, samtidigt som dessa kedjor inte alltid finns.

Liksom tidigare projekt, Säker Förlossning, PRISS (Protes Relaterade Infektioner Ska Stoppas) och Säker Bukkirurg,(se vidare om dessa projekt på www.patientforsäkringen.se . ) är Säker Traumavård icke-normerande. Detta innebär att det inte är fråga om en formell inspektion över i vilken grad någon slags riktlinjer följs, eftersom ingen av de deltagande organisationerna har mandat att göra detta. Vidare görs revisionerna inom befintlig struktur, med vilket menas att projektet inte kommer att ta ställning till om traumavård ska, eller inte ska, ske på ett visst ställe. Detta är en fråga för andra instanser. Projektets uttalade syfte är att de tvärprofessionella revisorsteamen ska hjälpa det reviderade sjukhuset att bli bättre och säkrare på att ta hand om traumapatienter

Säker Traumavård använder en logistisk modell som tidigare använts i Säker Förlossnings andra omgång, där både en lokal och regional revision sker parallellt. Som tidigare är det de professionella organisationerna som ansvarar för tvärprofessionell bemanning med revisorer, medicinskt innehåll samt kommunikation till sina medlemmar, medan Patientförsäkringen LÖF stödjer projektet administrativt och ekonomiskt.

Den lokala revisionen pågår under 2 dagar med intervjuer och observationer baserat på en självvärdering, samt traumaövningar. Den tredje dagen ägnar revisorerna åt att bedöma det regionala samarbetet. Detta innebär att återkoppling kan ske med både lokala och regionala åtgärdsförslag. Frågorna i självvärderingen utgår från fiktiva men fullt möjliga patienter, som kan komma in på vilken akutmottagning när som helst.

Utvärdering planeras i första hand ske via nationella kvalitetsregister, främst SweTrau, Svenska Frakturregistret och Svenska Intensivvårdsregistret. Det bör observeras att Säker Traumavård inte är en interventionsstudie, och då inte heller kan, eller ska, utvärderas som en sådan.
Modellen och logistiken testades under hösten 2014 i Landstinget i Värmland. Justering av modell och material har skett efter detta och start i full skala och med färdig modell sker i Västra Götaland och norra Halland under oktober månad 2015.

Mer information om Säker Traumavård finns på www.patientforsakring.se/Saeker-Traumavaard.html

Ann-Christin Johansson
Riksföreningen sjuksköterskor inom trauma
Referens:
Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen 2013-04-25, S2013/3285/FS