Nationell traumastrategi

Vad händer i föreningen just nu? Föreningen deltar aktivt i arbetet med att utveckla Svensk traumasjukvård. Detta sker på tre plan genom samarbete med LÖF säker trauma vård, via regeringsuppdraget och nätverket för traumavård att se över den svenska Traumasjukvården.

Ordföranden Agneta brandt som är en av de som aktivt arbetar med detta beskriver arbetet som;
”Det är inte lite och det känns fantastiskt kul. Jag tror på allvar att vi får vara med om något stort och det är att äntligen komma fram till en nationell traumastrategi eller –plan (liknande det framgångsrika system som man jobbat fram i Norge).”

En gemensam Traumadag – 26/11, KS Solna -kommer att genomföras där vi kommer att prata vidare om nätverkets tillväxt och arbete.

Nedan hittar du en utförlig beskrivning om vad som är på gång inom Svensk Traumasjukvård!


TRAUMAUTVECKLING I SVERIGE – Arbete på flera fronter

Nu äntligen! kan man verkligen utbrista. Sedan ett drygt år tillbaka har flera projekt och aktiviteter startats för att vi i Sverige ska komma fram till en nationell plan eller strategi för ett högkvalitativt traumaomhändertagande; oavsett var, när eller hur patienten skadats.

REGERINGSUPPDRAGET
Regeringen gav i slutet av 2013 ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett planeringsunderlag till landstingen för att åstadkomma en god traumavård i hela landet. Socialstyrelsen bjöd då in företrädare från ett flertal professionella föreningar – däribland RST – att medverka i detta arbete.
För att göra processen mer strukturerad och hanterbar, delades grundarbetet upp i olika delar; prehospitalt arbete inkl. transportmedicin, intrahospitalt arbete samt katastrofmedicin.

RST medverkade i den intrahospitala gruppen, som tog fram ett underlag till Socialstyrelsens slutrapport. Detta dokument finns nu på vår hemsida som pdf-fil. Vi som medverkade i den intrahospitala gruppen har nu för avsikt att jobba vidare med det och på bred front implementera de krav som formulerats i dokumentet. Else Ribbe (samordnare av professionens traumadokument som Socialstyrelsen fått inför sin slutrapport) berättade om det – i många stycken – detaljerade dokumentet, med problemformulering, målsättning, lägsta krav m.m. på Kirurgveckan i Örebro.

Socialstyrelsen har gjort en slutrapport – baserat på samtliga arbetsgruppers material – och skickat ut det till företrädare inom våra olika landsting. DET ÄR AV STÖRSTA VIKT ATT ALLA SOM LÄSER DET DOKUMENTET GER SYNPUNKTER. Så om du har fått uppdraget att läsa och kommentera, så vill vi från RST och hela arbetsgruppen påpeka vikten av att alla som kan, verkligen säger sin mening.

NÄTVERKET FÖR TRAUMA
Under början av 2014 träffades företrädare för RST, Svensk förening för traumatologi (www.swedishtrauma.se) samt SweTrau (www.swetrau.se), för att starta ett nätverk, med syfte att skapa grunden till ett växande nät av förespråkare för en högkvalitativ traumavård i Sverige.
Under årets kirurgvecka i Örebro (15 08 18), redovisades syftet med nätverket.
Syftet med Nätverket är att bjuda in alla goda krafter/alla eldsjälar som har enorm kunskap och erfarenhet, men som ofta får slåss i motvind inom den egna organisationen. Vi kommer troligen aldrig till ett läge där vare sig politiker eller myndigheten (Socialstyrelsen) kommer att peka med hela handen och berätta i detalj vad, hur och när saker ska göras för att höja nivån på traumavården samt göra den lika för alla, alltid. DET MÅSTE VI GÖRA SJÄLVA!

Vi ställde en fråga till auditoriet i Örebro, om Näverket fick klartecken att jobba vidare med professionens dokument och svaret blev ett enhälligt JA. Så läs det bifogade dokumentet och sprid informationen vidare att nu har vi en struktur över hur vi vill ha det. För att nå dit, behövs en samlad röst som ropar åt samma håll.

LÖF och SÄKER TRAUMAVÅRD
Under 2013 startade LÖF – Landstingens Övergripande Försäkringsbolag – projektet ”Säker Traumavård”. Man inbjöd företrädare för flertalet professionella organisationer och Riksföreningar. En styrgrupp bildades och man gör nu revisioner i hela landet avseende sjukhusens traumaomhändertagande; beredskap, organisation, kompetens etc. Värmland har readn genomfört sin genomgång och i höst väntar sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Sjukhusen får först göra en beskrivning av den egna traumaverksamheten och sedan följer några dagar av genomgång med externa och specifikt utbildade s.k. ”revisorer”. Detta platsbesök innefattar kollegiala samtal kring traumaomhändertagande samt en traumateamövning som utvärderas. Uppföljning sker i syfte att utvärdera hur man lyckats med sina uppsatta förbättringsmål.

Syftet med projektet är att komma fram till bl.a. nationella riktlinjer som kan användas av varje enskilt sjukhus i deras traumaomhändertagande. LÖF har gjort liknande projekt tidigare; bl.a. Säker bukkirurgi, Säker förlossningsvård, PRISS m.fl. Se mer om detta på www.lof.se och fliken Patientsäkerhet. Utvärderingar har gjorts, som visar tydligt att patientsäkerhet och undvikbara komplikationer minskar markant.

SAMMANFATTNING – DET FINNS EN FRAMTID FÖR BRA TRAUMAVÅRD I SVERIGE
Med alla dessa gemensamma aktiviteter, där professionella grupper inom traumavården är engagerade samt regeringsuppdraget till Socialstyrelsen, finns äntligen en atmosfär som kommer att möjliggöra en framtid, där vi har ett stabilt system för en högkvalitativ och säker traumavård i hela landet.
MEN…. skillnaden är att det nu är ”gräsrötterna” som agerar. Med en samlad kraft från alla eldsjälar, så kommer vi äntligen att kunna genomföra det vi alla vet behöver göras, men slippa stånga huvudet blodigt mot tröga system; blir vi många i nätverket, så blir kraften alldeles för stor för motverkande element inom landstinget/sjukhuset..

VAD SKA DU/JAG GÖRA?
• Börja med att läsa professionens rapport som Socialstyrelsen använd i sin slutrapport. Se bifogad pdf-fil
• Fråga ansvariga för Traumavården på ditt sjukhus (Verksamhetschefen på Kirurgen, Traumakoordinator, traumakommittén, din närmaste chef etc.) om de fått Socialstyrelsen slutrapport och om de gett synpunkter
• Berätta att det nu finns ett begynnande nätverk som kommer att jobba på bred front med professions slutsatser i den bifogade filen.
• Försök medverka på Traumadagen den 26/11 i KS, Solna den 26/11.

TRAUMADAG PROGRAM

 

Har du frågor om detta är du välkommen att ta kontakt med RST’s företrädare:

Nätverket och professionens dokument:
Agneta Brandt agnetabrandt@hotmail.com
Gunilla Wihlke gunilla.wihlke@karolinska.se
Säker Traumavård
Ann-Christin Johansson anktrauma@trauma.se

Dokument för nedladdning finnur du här nedan:

EXPERTGRUPPENS FÖRSLAG TILL TRAUMAUPPDRAGET

TRAUMAUTVECKLING SVERIGE