Ny forskning av Kerstin Sluys och medarbetare publicerad i tidskriften Quality of Life Research

Six years beyond pediatric trauma: child and parental ratings of children’s health-related quality of life in relation to parental mental Health

 

Trauma är den mest vanliga orsaken till för tidig död och funktionsnedsättningar hos barn och tonåringar. Tidigare uppföljningsstudier som inkluderat barns hälso-relaterade livskvalitet (HRQL) efter skador har baserats på föräldrars uppfattning (proxy rapporter). Ett fåtal studier finns som har inkluderat både föräldrars proxy-skattningar och barnens egna skattningar av HRQL efter skador har funnit att föräldrar ofta skattar barnens HRQL lägre i jämförelse med barnen själva. Det finns kunskapsglapp i uppföljning av barns HRQL efter olika typer av skador, svårighetsgrader och skadeorsaker samt i föräldrafaktorers inverkan på barns HRQL. Syftet med studien var att undersöka barns och deras föräldrars proxy-rapporter av barnens HRQL med PedsQL 4.0 samt hur föräldrarnas mentala hälsotillstånd relaterar till barnens HRQL 6 år efter mindre till allvarliga skador från skadehändelser som utlöst traumalarm. Denna tvärsnittsstudie ingår i ett projekt inom barntrauma vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

 

I studien ingick 177 barn – föräldrapar. Resultatet visar att barn och deras föräldrars rapporter var överensstämmande om barnens HROL. Nedsatt mental hälsa hos förälder var associerad med lägre skattningar av både föräldrar och barn av barnets HRQL. Studien bidrar med ny kunskap inom barntrauma som belyser ett möjligt samband mellan föräldrars psykiska hälsotillstånd och barns HRQL lång tid efter skada som bör beaktas i framtida studier och inom klinisk barnsjukvård.

 

Sluys KP, Lannge M, Iselius L & Eriksson LE. (2015). Six years beyond pediatric trauma: child and parental ratings of children’s health-related quality of life in relation to parental mental health. Qual Life Res. DOI 10.1007/s11136-015-1002-y.

 

Läs mer:

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11136-015-1002-y#page-1