Avvisa förslaget om specialistutbildning för sjuksköterskor i landstingets regi

 

Avvisa förslaget om specialistutbildning för sjuksköterskor i landstingets regi

Det har i dagarna kommit till föreningens kännedom att det finns högskolor och universitet som anser att sjuksköterskor ska tillbaka in i ett lärlingssystem genom att låta sjuksköterskorna specialistutbilda sig i landstingets regi och på så sätt kunna räknas in i vårdproduktionen.

Från år 1910 och fram till 1977 var sjuksköterskeutbildningen en ren lärlingsutbildning. Sjuksköterskeeleverna ingick i personalbemanningen och utbildningen byggde på en mästare/lärling handledning. I dessa tider var det viktigaste att sjuksköterskan skulle lära sig att göra saker, inte fundera eller reflektera över vad hen gjorde, om hen inte gjorde uppdraget eller om uppdraget gjordes fel samt reflektera över om uppdraget kunde göras på ett säkert, effektivt och personcentrerat sätt. Sjuksköterskornas kunskapsområde omvårdnad var ännu i sin linda.

Världsomfattande forskningsstudier visar att ju högre utbildningen en sjuksköterska har ju lägre är dödligheten för patienterna. Det är av stor betydelse att dagens sjuksköterskor blir specialister i omvårdnad, lär sig att driva forsknings- och utvecklingsprojekt samt implementerar evidensbaserad forskning.

Av den anledningen är Svensk sjuksköterskeförening väldigt oroade när utspel utifrån regionalpolitiska intressen hotar sjuksköterskornas professionella utveckling. Ett exempel på det är den diskussion som nu pågår bland några av lärosätenas rektorer där det föreslås att sjuksköterskornas specialistutbildning blir en ST- utbildning i landstingets regi.

Svensk sjuksköterskeförening vill uppmärksamma er alla på de strömningar som finns och att ni tar debatten när den kommer. Det är av yttersta vikt att sjuksköterskornas specialistutbildning ges av högskolor och universitet på avancerad nivå samt ger både en yrkesexamen och en generell examen i omvårdnad (läs mer på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida; http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Utbildning/

 Stockholm 2015-03-12

Ania Willman

Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

 

Kontaktperson:

Birgitta Wedahl

Kanslichef, Svensk sjuksköterskeförening

E-post: birgitta.wedahl@swenurse.se, Mobil: 070-720 16 71

 Via/

Anette Danielsson

Administrativ samordnare

Svensk sjuksköterskeförening

Baldersgatan 1
114 27 Stockholm
08-412 24 01

 Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar.

 www.swenurse.se